Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ARKANA.PL 

obowiązujący od 06.10.2023r

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

II. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

IIIa. Ograniczenia ilościowe przy sprzedaży

 

III.b Sprzedaż subskrypcyjna

 

IV. Sposoby i terminy płatności za produkt

 

V. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

 

VI. Reklamacja produktu

 

VIa. Bon do wykorzystania w Sklepie Internetowym

 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

VIIa. Odsprzedaż produktów Arkana

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

IX. Licencja

 

X. Ochrona danych osobowych

 

XI. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu

 

XII. Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

Załączniki:

 

1.      Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

2.      Wzór formularza reklamacyjnego

 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.arkana.pl prowadzony jest przez spółkę Arkana Cosmetics Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Północna 15-19, 54-105, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370832, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posługującej się numerem NIP 897-17-68-179, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 40 000,00 zł opłacony w całości.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail: sklep@arkana.pl oraz pod numerem telefonu +48 722 07 00 07 oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook  lub komunikatora Messanger na profilu sprzedawcy. Rozpoczęcie rozmowy przez portal społecznościowy  Facebook lub komunikator Messanger poza godzinami pracy obsługi czatu powoduje wysłanie automatycznej wiadomości z informacją o przesłaniu odpowiedzi przez obsługę w następnym dniu roboczym.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych:

 

a)      dostęp do Internetu,

b)      standardowy system operacyjny,

c)      standardowa przeglądarka internetowa,

d)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. Korzystanie ze Usługi Chatbot wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych:

 a)      dostęp do Internetu,

b)      standardowy system operacyjny,

c)      standardowa przeglądarka internetowa lub aplikacja Messanger w urządzeniu mobilnym,

d)      posiadanie aktywnego konta w portalu społecznościowym Facebook

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usługi Chatbot, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia, jak również w celu korzystania z Usługi Chatbot.

6. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. ARKANA – ARKANA Cosmetics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000370832, NIP: 8971768179, ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

b. COK – Centrum Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Centrum Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

c. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

 d. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 e. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

f. KANAŁ/Y ONLINE – kanały sprzedaży za pośrednictwem porozumiewania się na odległość.

g. KLIENT– osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług / Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

h. KLIENT PROFESJONALNY – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną numerem PKD 96.02Z (Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne), bez względu na fakt ujawnienia rodzaju prowadzonej działalności w odpowiednim rejestrze lub osoba fizyczna posiadająca wykształcenie kosmetyczne lub kosmetologiczne, potwierdzone odpowiednim dokumentem.

ARKANA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie kosmetyczne lub kosmetologiczne osoby prowadzącej działalność w przypadku pojawienia się wątpliwości lub trudności w kategoryzacji profilu prowadzonej działalności.

i. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

j. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

k. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

l. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami / regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

m. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

n. NEWSLETTER –Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.

o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – ogólne warunki sprzedaży i odsprzedaży produktów ARKANA za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość z dnia ____.

p. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

r. PRODUKT ARKANA – każdy produkt oferowany do sprzedaży przez Arkanę

s. PRODUKT DETALICZNY ARKANA – towar oferowany do sprzedaży przez Arkanę niebędący Produktem Profesjonalnym ARKANA

t. PRODUKT PROFESJONALNY ARKANA – towar oferowany do sprzedaży przez Arkanę, który może nabyć wyłącznie Klient Profesjonalny

u. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny lub obniżenie kosztów wysyłki.

w. REGULAMIN / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Usługi Chatbot. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

x. SKLEP INTERNETOWY - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.arkana.pl.

y. SPRZEDAWCA– – Arkana Cosmetics Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370832, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 897-17-68-179, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40 000,00 zł opłacony w całości.

z. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

aa. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

ab. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego albo przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Usługi Chatbot, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

ac. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ad. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania z Usługi Chatbot:

tj.:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa;

(4) konto w portalu społecznościowym Facebook w przypadku zamiaru korzystania z Usługi Chatbot.

 By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych

ae. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).

af. USŁUGA CHATBOT – usługa świadczona za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, polegająca na prowadzeniu konwersacji z Klientem za pośrednictwem aplikacji Messanger przy użyciu języka naturalnego przez program komputerowy, podczas której Klient wybiera interesujący go Produkt lub usługę pod odpowiedzi na pytania pomocnicze albo kierowany jest do określonej witryny internetowej.

 

 

I.ac - zmiana - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

 

I.7. - punkt dodany - Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej, która zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności wynikającego z wpisu w CEiDG.

 

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto,

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;

f. Newsletter.

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

b. kliknięciu pola „Zarejestruj”

 

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arkana.pl lub też pisemnie na adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

6. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

g. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

i. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

- modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;

8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@arkana.pl;

9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

IIa – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KLIENTA

1. Sprzedawca umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach.

2. Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji zamieszczanych opinii o produktach i nie zapewnia, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

3. Opinie konsumentów zamieszczane na platformach zewnętrznych są weryfikowane zgodnie z Regulaminem działania danej platformy. Sprzedawca nie odpowiada za opinie zamieszczane na platformach zewnętrznych.

4. Sprzedawca nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcania takich opinii.

5. Sprzedawca nie ingeruje w treść opinii zamieszczanych przez osoby, które używały danego produktu lub go nabyły.

6. W przypadku obniżenia ceny produktu:

a. Sprzedawca informuje również o najniższej cenie tego produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;

b. jeżeli produkt jest oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca uwidacznia również najniższą cenę tego produktu, która obowiązywała od momentu zaoferowania go do sprzedaży.

7. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu indywidualnego dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:

a. w Sklepie Internetowym;

b. poprzez kontakt z COK:

- telefonicznie;

- pocztą elektroniczną;

- za pomocą oprogramowania typu chat na Stronie Sklepu Internetowego.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

g. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;

6. Jeżeli Sprzedawca z własnej inicjatywy proponuje Konsumentowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon:

a. Sprzedawca wysyła do Konsumenta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b. Konsument przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,

c. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

7. W innych niż określone w ust. 6 powyżej przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Konsumenta, ustępy poniżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji.

8. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

9. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w pkt IV ust. 5 poniżej (brak płatności); albo

c. informacją, o której mowa w pkt XI ust. 6 poniżej w odniesieniu do Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie pkt XI ust. 5 poniżej (nieodebranie przesyłki).

10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, COK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 12 poniżej.

12.W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez COK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VIII ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

13. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

14. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

15. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

16. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

IIIa. OGRANICZENIA ILOŚCIOWE PRZY SPRZEDAŻY

 

Sprzedawca wprowadza ograniczenia ilościowe w zakresie możliwości składania Zamówień na Produkty ze względu na zobowiązania wynikające z zawartych umów dystrybucyjnych oraz politykę sprzedaży Sprzedawcy.

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z czym dokonywanie zamówień przekraczających normy ilościowe wskazane w niniejszym punkcie nie jest dozwolone.

Ograniczenia ilościowe w składaniu zamówień polegają na tym, że:

jeden Klient Profesjonalny może zakupić jednorazowo maksymalnie 10 Produktów wyłącznie w celu ich codziennego użytku w gabinecie lub sprzedaży detalicznej,

jeden Klient Detaliczny może zakupić jednorazowo maksymalnie 5 Produktów wyłącznie w celu użytku własnego, a nie dalszej odsprzedaży.

Jeżeli Klient zamówi jednorazowo ilość Produktów wyczerpującą limity określone w pkt IV.3 Regulaminu, kolejnego Zamówienia będzie mógł dokonać w terminie 30 dni od dnia dokonania tego Zamówienia.

Jeżeli Klient zamówi partiami ilość Produktów wyczerpującą limity określone w pkt IV.3 Regulaminu, kolejnego Zamówienia będzie mógł dokonać w terminie 30 dni od dnia, w którym liczba Zamówionych przez niego Produktów (w okresie 30 dni) przekroczy ilość dopuszczaną w pkt IV.3 Regulaminu.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń Sprzedawcy co do podejmowanych przez Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego działań mających na celu obejście ograniczeń ilościowych, Sprzedawca jest uprawniony do zwrócenia się do Klienta w celu odebrania od niego wyjaśnień.

Brak udzielenia przez Klienta wyjaśnień w terminie 7 dni albo udzielenie wyjaśnień z których wynika, że Klient podejmuje działania zmierzające do obejścia ograniczeń ilościowych daje Sprzedawcy uprawnienie do odmowy realizacji Zamówienia na Produkty.

Niniejszy punkt Regulaminu stanowi realizację obowiązku związanego ze wskazaniem ograniczeń w zakresie dostawy w myśl art. 25 ust.  3 Rozporządzenia Paarlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

III.b SPRZEDAŻ SUBSKRYPCYJNA

 

1. Sprzedawca może prowadzić za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaż subskrypcyjną.

2. Przez sprzedaż subskrypcyjną rozumieć należy sprzedaż prowadzoną w ten sposób, że Klient lub Klient Profesjonalny po zapłacie Ceny jednorazowo lub w określonych odstępach czasu otrzymuje Produkty Arkana w określonych odstępach czasu.

3. Informacja o tym, że sprzedaż ma charakter sprzedaży subskrypcyjnej oraz warunki tej sprzedaży (a w szczególności: Cena, informacja o tym, czy jest ona płatna jednorazowo, czy w określonych odstępach czasowych, informacja o tym, w jakich odstępach czasu dostarczane są Produkty Arkana, informacja o tym, ile oraz jakich Produktów Arkana otrzyma Klient lub Klient Profesjonalny w ramach sprzedaży subskrypcyjnej) określona jest każdorazowo w Sklepie Arkana.

4. Jeżeli przy konkretnym Produkcie Arkana nie zamieszczono informacji o tym, że sprzedaż oznaczonego Produktu Arkana ma charakter subskrypcyjny oraz nie określono informacji wskazanych w pkt III.b.3 Regulaminu, oznacza to, że sprzedaż w konkretnym przypadku nie ma charakteru sprzedaży subskrypcyjnej.

5. Sprzedaż subskrypcyjna na podstawnie niniejszego rozdziału Regulaminu jest zawsze sprzedażą oznaczonej z góry ilości Produktów Arkana w oznaczonym czasie. Sprzedaż subskrypcyjna nie jest zawierana na czas nieokreślony.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt XI ust. 5, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:

a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego; dostępne formy płatności - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, COK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez COK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym. Sprzedawca udostępnia Klientowi co do zasady, z zastrzeżeniem postanowienia pkt XI ust. 5 w szczególności następujące sposoby dostawy Produktu:

a)      dostawa za pośrednictwem kuriera DHL - koszt 19,00 zł za pobraniem

b)       dostawa za pośrednictwem kuriera DHL - koszt 19,00 zł przedpłata

c)       dostawa do Paczkomatu - koszt 14,00 zł przedpłata

d)      dostawa za pośrednictwem kuriera Inpost - koszt 14,00 zł przedpłata

 

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu jego dostarczenie przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu przydatności do użycia wskazanym na opakowaniu bezpośrednim Produktu

 

VI a BON DO WYKORZYSTANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca może przyznać Konsumentowi bon do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

2. Bon ma formę kodu zniżkowego generowanego indywidualnie przez pracownika COK.

3. Wartość Bonów: 100 PLN, 200 PLN, 300 PLN.

 

 

4. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie sprzedaży.

5. Decyzja Sprzedawcy o przyznaniu bonu, jego wartości oraz terminie ważności ma charakter uznaniowy. Konsumentowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie bonu.

6. Realizacja bonu następuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez jego wprowadzenie we wskazanym miejscu. Prawidłowe wprowadzenie kodu zniżkowego obniża cenę zamówienia o wartość bonu.

7. Bon znajduje zastosowanie do zamówienia wszystkich Produktów albo Produktów nieobjętych promocją, w zależności od decyzji Sprzedawcy, o której informuje on w wiadomości, w której przekazywany jest kod zniżkowy.

8. Bon może zostać wykorzystany tylko raz.

9. W przypadku niewykorzystania bonu przez Konsumenta w czasie składania Zamówienia Konsumentowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie Ceny o wartość bonu. W takiej sytuacji Konsument może skorzystać z bonu przy następnych zakupach, do upływu terminu ważności bonu.

10. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży równowartość bonu zostanie przekazana Konsumentowi w formie bonu do wykorzystania w Sklepie Internetowym. Pozostała część środków pieniężnych zostanie Konsumentowi zwrócony na zasadach określonych w pkt VIII.5 i 6 Regulaminu.

 

 VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 

VIIa ODSPRZEDAŻ PRODUKTÓW ARKANA

 

1. Dopuszczalne jest odsprzedawanie Produktów Detalicznych ARKANA za pomocą Kanałów Online wyłącznie przy kumulatywnym spełnieniu następujących warunków:

 

a) strona internetowa Klienta Profesjonalnego jest jego indywidualną stroną,strona internetowa Klienta Profesjonalnego ma wyłącznie charakter branżowy (fryzjerski lub kosmetyczny),

b) na stronie internetowej Klient Profesjonalny nie oferuje do sprzedaży innych produktów, niż produkty kosmetyczne lub fryzjerskie.

2. Zakazane jest odsprzedawanie Produktów ARKANA za granicę. Produkty ARKANA za granicą można nabyć od dystrybutorów współpracujących z Arkaną.

3. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień powoduje nałożenie kary umownej w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za każde naruszenie.

4. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może również powodować natychmiastowe zaprzestanie sprzedaży Produktów ARKANA Klientom Profesjonalnym naruszającym warunki.

 

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przewyższające najtańsze koszty dostarczenia rzeczy po zakupie i bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arkana.pl;

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, nie jest to obowiązkowe jednak może znacznie usprawnić realizację procedury oraz skrócić czas do jej zakończenia.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Konsument powinien zapakować towar w opakowanie, w którym go otrzymał oraz zabezpieczyć przesyłkę zwrotną w ten sposób, by nie uległa ona zniszczeniu w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie przesyłki do transportu.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (10) zawartej w drodze aukcji publicznej; (11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów oraz w ramach Usługi Chatbot, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

3. Korzystanie z jakichkolwiek praw własności intelektualnych Arkana, w tym materiałów zawartych w ramach Mediateki może odbywać się jedynie zgodnie z Ogólnymi Zasadami Licencji Materiałów Arkana Cosmetics, których treść została opublikowana na stronie internetowej https://sklep.arkana.pl/b2b_pl/zasady-licencji-materialow-arkana-cosmetics.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp. k., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 370832, NIP: 8971768179.

2. Sprzedający nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Umowę o Świadczenie Usług zawartą ze Sprzedającym oraz ewentualnie Umowę Sprzedaży - w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w celu wykonania Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego – głównie w celu realizacji działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom - przykładowo obsłudze informatycznej, prawnej, księgowej lub zewnętrznym dostawcom usług (m. in. polegających na dostarczaniu komunikatów technicznych, marketingowych, wdrażaniu kampanii promocyjnych.

5. Dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia przysługujących Klientowi lub Sprzedającemu roszczeń w związku z zawartą Umową o Świadczenie Usług.

6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania od Sprzedającego (Administratora) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W oparciu o dane osobowe decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, Sprzedający dokonuje również profilowania w oparciu o przekazane przez Klienta dane (w celu dostosowania ofert lub promocji do zainteresowań Klienta).

8. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG.

9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Usługi Chatbot.10. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności oraz Klauzula Informacyjna RODO na stronie https://arkana.pl/.

 

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.

3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia, a w przypadku, jeśli Sprzedawca nie dysponuje adresem e-mail Klienta - w ramach powiadomień SMS.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II ust. 7 a, c, d, e, h, i, j Regulaminu.

5. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji, gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 7 f lub g Regulaminu (katalog zamknięty) Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, a w szczególności, gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 7 a Regulaminu.

6. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub dostawy przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności lub dostawy. Postanowienia pkt IV ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem COK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.

8. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

9. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli Sprzedawca nie dysponuje adresem e-mail Klienta – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi w ramach powiadomień w SMS.

11. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin w tej wersji obowiązuje począwszy od dnia 11.02.2023 r. W związku z wprowadzeniem Regulaminu w podanej treści Kupujący jest uprawniony w terminie 14 dni do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.sklep.arkana.pl.

7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z COK oraz korzystanie z Usługi Chatbot, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

10. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący posiadający miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że zamówienia z adresem dostawy poza Rzeczpospolitą Polską nie będą mogły być zrealizowane.

11. Produkty profesjonalne może kupić jedynie profesjonalista prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych i kosmetologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej musi przejść on weryfikację w Centrum Obsługi Klienta Arkana (weryfikacja obejmuje ustalenie, czy podmiot rzeczywiście prowadzi działalność danego rodzaju).

12. Regulamin odnosi się do produktów nabytych począwszy od dnia jego wejścia w życie.